Nederlandse Samojeden Club
opgericht 13 augustus 1932

Home > Bestuur en commissies > Doel > Lid worden > Archief Samovaria > Statuten > Huishoudelijk Reglement
> Privacy Statement

Privacy Statement van de Nedelandse Samojeden Club

Dit privacystatement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Nederlandse Samojeden Club verwerkt van haar leden en andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van de Nederlandse Samojeden Club, inschrijft voor een evenement of om andere reden persoonsgegevens aan de Nederlandse Samojeden Club verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit Privacy Statement aan te passen.

Welke gegevens verwerkt de Nederlandse Samojeden Club en voor welk doel:

Lidmaatschap

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt
a)Voor- en achternaam; b)adresgegevens; c)geslacht; d)telefoonnummer;
e)email adres; f)bankrekeningnummer.

De Nederlandse Samojeden Club verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging hiervan, voor verzending van het clubblad en voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie.

Inschrijven evenementen

Afhankelijk om welk evenement het handelt worden aan u bij inschrijving om de volgende gegevens gevraagd: a)adresgevens
b)telefoonnummer c)emailadres d)gegevens van de ingeschreven hond e)bankrekeningnummer.

De Nederlandse Samojeden Club verwerkt de hierboven genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:
Uw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken wij voor verstrekking van informatie aangaande het evenement.
De gegevens van uw hond, uw naam en adresgegevens worden gebruikt voor de opmaak van de catalogus van onze kampioen clubmatch die naar de Raad van Beheer wordt gestuurd ten behoeve van de uitreiking van kampioenspunten en worden gebruikt om eventuele deelname aan de Hond van het Jaarshow aan te vragen.
De Nederlandse Samojeden Club publiceert de uitslagen van de kampioen clubmatch op haar website, de gegevens van de hond en de naam van de eigenaar worden hierbij vermeld.

Herplaatsing

Bij een opdracht tot het openbaar maken van een herplaatser en/of het doorverwijzen van geïnteresseerden gebruiken wij uw email adres en/of telefoonnummer.

Nieuwsbrief

Uitsluitend indien u daar toestemming voor heeft gegeven middels het aanvragen daarvan, gebruikt de Nederlandse Samojeden Club uw naam en e-mailadres om u de nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Nederlandse Samojeden Club toe te sturen.
Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk d.m.v. een mail naar het secretariaat van de Nederlandse Samojeden Club.

Bewaartermijnen

Lidmaatschap Nederlandse Samojeden Club verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.

Inschrijving evenementen. De Nederlandse Samojeden Club bewaart uw gegevens niet langer dan dat strikt noodzakelijk is voor de afhandeling van het evenement.

Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn ze Nederlandse Samojeden Club de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren tenzij zij op grond van de wet verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren of het gegevens betreffen van personen die niet voldaan hebben aan de voorwaarden en regelgeving van de vereniging in deze laatste gevallen zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Nederlandse Samojeden Club passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Inzagerecht,verwijdering en vragen en/of klachten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien,te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Nederlandse Samojeden Club.
U kunt een verzoek tot inzage , correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar penningmeester.nsc@outlook.com

Om er zeker van te zijn dat een verzoek tot inzage of verwijdering door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

De Nederlandse Samojeden Club wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
De NSC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze site.

© 2016 Nederlandse Samojeden Club