Nederlandse Samojeden Club
opgericht 13 augustus 1932

Home > Pups > Baas gezocht > Fokkers > Dekreuen > Fokreglement > Foknormen > Gezondheid

Verenigingsfokreglement voor de Samojeed

1. ALGEMEEN

1.1 Dit reglement voor de Nederlandse Samojeden Club, hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Samojeed zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op 31 mei 2014.
Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Samojeden Club.
1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de Nederlandse Samojeden Club voor de Samojeed.
1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren.
In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

2. FOKREGELS

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon. Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR). Naast bovengenoemde verwantschappen, is ook de volgende combinatie niet toegestaan: Een teef mag niet worden gedekt door haar halfbroer.
2.2. Herhaalcombinaties
Dezelfde oudercombinatie is maximaal drie maal toegestaan.
2.3. Minimum leeftijd reu
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 12 maanden zijn.
2.4. Aantal dekkingen
De reu mag een onbeperkt aantal nesten voortbrengen. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.
NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.
2.5. Cryptorchide en monorchide
Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen
Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een dekreu gebruikt die in het stamboek van een buitenlands door de FCI erkend stamboek is ingeschreven, dan moet deze dekreu voldoen aan de eisen van dit Vereniginsfokreglement. De controle of de dekreu aan de eisen van dit fokreglement voldoet is een verantwoordelijkheid van de fokker.
2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen)
Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 22 maanden heeft bereikt.
3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.
3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit .

4. GEZONDHEIDSREGELS

4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
Van ouderdieren moet als het gaat om door de Raad van Beheer geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoekprotocollen.
4.2. Verplicht screeningsonderzoek
Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn geen gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld. In het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór de dekking onderzocht worden op heupdysplasie, erfelijke oogziekten (standaard ECVO-oogonderzoek).
4.3. Aandoeningen
Met honden die lijden aan epilepsie mag niet worden gefokt.
Heupdysplasie: beide ouderdieren hebben als uitslag HD A of HD B of één der ouderdieren heeft HD C als uitslag, met dien verstande dat het andere ouderdier HD A als uitslag heeft.
Oogafwijkingen: beide ouderdieren hebben ‘vrij’ als uitslag van het standaard ECVO-oogonderzoek naar als erfelijk beschouwde oogziekten, met uitzondering van afwijking nr. 8. Iridocorneal angle abnormality (ICAA) en distichiasis/ectopische cilie. De beoordeling moet binnen twaalf maanden voorafgaand aan de datum van de dekking hebben plaatsgevonden.
Toelichting:
nr. 8. Iridocorneal angle abnormality (ICAA): alleen na gonioscopie. Honden met de uitslag ‘ernstig’ zijn uitgesloten van de fokkerij.
Distichiasis/ectopische cilie: honden met een ernstige vorm van distichiasis/ ectopische cilie zijn uitgesloten van de fokkerij.
Voor honden met distichiasis/ ectopische cilie in een lichtere vorm dient een vrije partner gebruikt te worden.
4.4. Diskwalificerende fouten
Met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten mag niet worden gefokt.

  • Blauwe ogen of ogen van verschillende kleur
  • Boven- of ondervoorbijten
  • Geen staande oren
  • Een andere vachtkleur dan in de standaard is toegestaan
  • Schuw of agressief karakter

5. GEDRAGSREGELS

5.1. Karaktereisen Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.
5.2. Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

6. WERKGESCHIKTHEID

.6.1. Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidstest niet van toepassing.

7. EXTERIEURREGELS

7.1. Kwalificatie
Deelname aan exposities is niet verplicht.
7.2. Fokgeschiktheidskeuring
Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

8. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1. Ontwormen en enten
De fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren.
De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID-transponder.
8.2. Aflevering pups
De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van acht (8) weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal zeven (7) dagen zitten.

9. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
9.3 In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie, afwijken van dit VFR.

10. INWERKINGTREDING

10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op [datum], nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6 KR.
Verenigingsfokreglement (PDF)

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Samojeden Club op 31 mei 2014.
Dit Verenigingsfokreglement is in werking getreden op 1 januari 2015.

De originele versie van het Verenigingsfokreglement van 31 mei 2014 (PDF)
Wijziging per 1 januari 2018.

3.5 WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR). Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

Wijziging per 1 januari 2016.

3.WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR).
Meer informatie

Wijziging per 1 augustus 2016.

4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
Van ouderdieren moet als het gaat om door de Raad van Beheer geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoekprotocollen.

Naar boven
De NSC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze site.

© 2016 Nederlandse Samojeden Club