Nederlandse Samojeden Club
opgericht 13 augustus 1932

Home > Algemene Ledenvergadering > Clubmatch > Evenementen

Algemene Ledenvergadering 2021


Dit jaar zal er weer een ALV komen, anders dan u gewend bent namelijk online. Wilt u deelnemen aan onze ALV meldt u dan voor 1 april aan, via de mail, bij nscalv@outlook.com

De vergadering vindt plaats op zondag 23 mei 2021 om 13:00


Hoe gaat dit te werk?
Nadat u zich heeft aangemeld via de mail en eventueel een agendapunt of vraag voor de vergadering heeft ingediend. (vragen/agendapunten ook voor 1 april insturen), zullen wij u ook nog via de mail naar uw adres vragen, zodat wij u het stembiljet kunnen opsturen naar uw huisadres. Ook ontvangt u de agenda in uw mailbox en een link waarmee u kunt deelnemen aan de vergadering.

Hoe werkt het stemmen?
Allereerst maken wij stembiljetten en voegen wij aan de enveloppe 1 postzegel plus een retourenveloppe en uniek garderobenummer toe. Daarna husselen wij de enveloppen voordat wij de adressen van de aanwezige leden erop zullen schrijven. Dit om te voorkomen dat wij weten welk uniek garderobenummer u heeft en u anoniem kunt stemmen.
Heeft u ook gezinsleden die mogen stemmen? Die apart vernoemen in de aanmeldmail, zodat zij een persoonlijke stembiljet krijgen.

Wanneer worden de stemmen geteld?
Een week na de vergadering krijgt een nieuwe link via de mail voor een tweede zitting, waarbij wij live de enveloppe openmaken, controleren op echtheid en zullen tellen.

Een compleet verslag van de vergadering wordt dan gepubliceerd in de eerst volgende Samovaria.

Namens het bestuur,
Rivka Koops

Alleen toegankelijk voor leden.
Beknopte Agenda Algemene Ledenvergadering 2021

Aanvang: 13.00 uur

1.  Opening en vaststellen deelnemers.
2.  Mededelingen en uitleg stemprocedure.
3.  Goedkeuring Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 mei 2019.
4.  Financieel jaarverslag 2019.

      a.  jaarrekening 2019.
      b.  verslag kascontrole commissie.
      c.  vaststellen van de jaarrekening 2019 en dechargeren van het bestuur voor het gevoerde beleid.
      d.  benoeming kascontrole commissie.
      e.  begroting 2020.
5.  Financieel jaarverslag 2020.
      a.  jaarrekening 2020.
      b.  verslag kascontrole commissie.
      c.  vaststellen van de jaarrekening 2020 en dechargeren van het bestuur voor het gevoerde beleid.
      d.  benoeming kascontrole commissie.
      e.  begroting 2021.
6.  Voorstel aanpassing Huishoudelijk Reglement art.1 Toelating van leden.
7.  Voorstel aanpassing Vereniging Fokreglement art 4.3 Fokken met epilepsie.
8.  Kampioensclubmatch update en voorbereiding jubileum.
9.  Benoeming bestuursleden.

Eris Koops (voorzitter en wnd. secretaris) en Marian Bartol (penningmeester)zijn aftredend en herkiesbaar.
Het bestuur stelt Harry van Huijstee voor als nieuw bestuurslid.
10.  Rondvraag.
11.  Sluiting.


ALVDe NSC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze site.

© 2016 Nederlandse Samojeden Club