Nederlandse Samojeden Club
opgericht 13 augustus 1932

Home > Algemene Ledenvergadering > Clubmatch > Evenementen

Zondag 28 mei Algemene Ledenvergadering 2017.

Het bestuur van de Nederlandse Samojeden Club nodigt hierbij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 28 mei 2017.

Locatie:
Van der Valk – Hotel Harderwijk op de Veluwe
Leuvenumseweg 7
3847 LA Harderwijk

Aanvang 13.00 uur.

De agenda in de Samovaria van april 2017 is erg beknopt en wordt uiteraard uitgebreider behandeld, zoals hieronder aangegeven.

Agenda

1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering van 14 mei 2016
4. Jaarverslag secretariaat 2016 (bijlage 1)
5. Financieel jaarverslag
    a. jaarrekening 2016 (bijlage 2)
    b. verslag kascontrolecommissie
    c. vaststellen van de jaarrekening 2016 en dechargeren van het bestuur voor het gevoerde financiële beleid.
    d. benoeming kascontrolecommissie
    e. begroting 2017 (bijlage 3)
6. Samovaria
    Het bestuur stelt voor in 2018 vier in plaats van vijf clubbladen uit te geven.
7. Kampioensclubmatch 2017
    Stand van zaken.
8. Benoeming bestuurslid
    Klaas ten Broek is volgens rooster aftredend. Hij stelt zich niet meer herkiesbaar.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Eris Koops

Aansluitend is er een fokkersoverleg gepland.

De NSC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze site.

© 2016 Nederlandse Samojeden Club